ปญฺญาโลกัสฺสมิปชฺโชโต ปัญญาเป็นแสงสว่างในโลก

ผู้อำนวยการโรงเรียน

boss1

 

Information system

ข้อมูลพื้นฐาน 
O1. โครงสร้าง
O2. ข้อมูลผู้บริหาร
O3. อำนาจหน้าที่
O4. แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน
O5. ข้อมูลการติดต่อ
O6. กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
การประชาสัมพันธ์
O7. ข่าวประชาสัมพันธ์
การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล
O8. Q&A
O9. Social Network
O10. นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
O11. แผนดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี
O12. รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี รอบ 6 เดือน
O13. รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
การปฏิบัติงาน
O14. คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
การให้บริการ
O15. คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
O16. ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
O17. รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
O18. E-Service
O19. แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
O20. ประกาศต่างๆเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
O21. สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
O22. รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
O23. นโยบายหรือแผนการบริหารทรัพยากรบุคคล
O24. การดำเนินการตามนโยบายหรือแผนการบริหารทรัพยากรบุคคล
O25. หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
O26. รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
O27. แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
O28. ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
O29. ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
O30. การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
นโยบาย No Gift Policy
O31. ประกาศเจตนารมณ์นโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่
O32. การสร้างวัฒนธรรม No Gift Policy
O33. รายงานผลตามนโยบาย No Gift Policy
การประเมินความเสี่ยงเพื่อการป้องกันการทุจริต
O34. การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี
O35. การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
แผนป้องกันการทุจริต
O36. แผนการปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
O37. รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปีรอบ 6 เดือน
O38. รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
มาตรการเสริมสร้างมาตรฐานทางจริยธรรม
O39. ประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ภาครัฐ
O40. การขับเคลื่อนจริยธรรม
O41. การประเมินจริยธรรมเจ้าหน้าที่ภาครัฐ
มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน
O42. มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
O43. การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

Banner002

สื่อวิดิทัศน์แนะนำ


ข่าวสารประชาสัมพันธ์

วันพุธ, 17 มกราคม 2567 11:11

วันที่ 5 มกราคม 2567 ทางโรงเรียนวัดบางปิ้ง(บริษัทเกลือไทยสงเคราะห์) ได้มีการจัดสอบอ่านและเขียนภาษาไทย สำหรับนักเรียนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เพื่อวัดความรู้ในรายวิชาภาษาไทย

วันจันทร์, 09 ตุลาคม 2566 15:05

กิจกรรมเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารี ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 ณ ค่ายลูกเสือโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า (จปร) จังหวัดนครนายก

วันจันทร์, 02 ตุลาคม 2566 13:59

 วันที่ 28 กันยายน ของทุกปี เป็นวันพระราชทานธงชาติไทย (Thai National Flag Day)

ผลงานวิชาการ

ตัวอย่างข้อมูลในการนำเสนอเนื้อหาหรือบทความ Article ท่านสามารถลบหรือทำการแก้ไขเนื้อหาหรือบทความนี้ เพื่อเป็นข้อมูลที่ถูกต้อง รวมถึงกำหนดรูปภาพแรกในแท็บ Images and Links เพื่อแสดงรูปภาพเริ่มต้นของบทความที่ Intro image ตัวอย่างข้อมูลในการนำเสนอเนื้อหาหรือบทความ Article ในส่วน Full Content ท่านสามารถลบหรือทำการแก้ไขเนื้อหาหรือบทความนี้ เพื่อเป็นข้อมูลที่ถูกต้อง รวมถึงกำหนดรูปภาพต่างๆ จากเมนูใน Editor

ตัวอย่างข้อมูลในการนำเสนอเนื้อหาหรือบทความ Article ท่านสามารถลบหรือทำการแก้ไขเนื้อหาหรือบทความนี้ เพื่อเป็นข้อมูลที่ถูกต้อง รวมถึงกำหนดรูปภาพแรกในแท็บ Images and Links เพื่อแสดงรูปภาพเริ่มต้นของบทความที่ Intro image ตัวอย่างข้อมูลในการนำเสนอเนื้อหาหรือบทความ Article ในส่วน Full Content ท่านสามารถลบหรือทำการแก้ไขเนื้อหาหรือบทความนี้ เพื่อเป็นข้อมูลที่ถูกต้อง รวมถึงกำหนดรูปภาพต่างๆ จากเมนูใน Editor

ตัวอย่างข้อมูลในการนำเสนอเนื้อหาหรือบทความ Article ท่านสามารถลบหรือทำการแก้ไขเนื้อหาหรือบทความนี้ เพื่อเป็นข้อมูลที่ถูกต้อง รวมถึงกำหนดรูปภาพแรกในแท็บ Images and Links เพื่อแสดงรูปภาพเริ่มต้นของบทความที่ Intro image ตัวอย่างข้อมูลในการนำเสนอเนื้อหาหรือบทความ Article ในส่วน Full Content ท่านสามารถลบหรือทำการแก้ไขเนื้อหาหรือบทความนี้ เพื่อเป็นข้อมูลที่ถูกต้อง รวมถึงกำหนดรูปภาพต่างๆ จากเมนูใน Editor

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

วันอังคาร, 29 สิงหาคม 2566 00:07

ตัวอย่างข้อมูลในการนำเสนอเนื้อหาหรือบทความ Article ท่านสามารถลบหรือทำการแก้ไขเนื้อหาหรือบทความนี้ เพื่อเป็นข้อมูลที่ถูกต้อง รวมถึงกำหนดรูปภาพแรกในแท็บ Images and Links เพื่อแสดงรูปภาพเริ่มต้นของบทความที่ Intro image

วันอังคาร, 29 สิงหาคม 2566 00:07

ตัวอย่างข้อมูลในการนำเสนอเนื้อหาหรือบทความ Article ท่านสามารถลบหรือทำการแก้ไขเนื้อหาหรือบทความนี้ เพื่อเป็นข้อมูลที่ถูกต้อง รวมถึงกำหนดรูปภาพแรกในแท็บ Images and Links เพื่อแสดงรูปภาพเริ่มต้นของบทความที่ Intro image

วันอังคาร, 29 สิงหาคม 2566 00:06

ตัวอย่างข้อมูลในการนำเสนอเนื้อหาหรือบทความ Article ท่านสามารถลบหรือทำการแก้ไขเนื้อหาหรือบทความนี้ เพื่อเป็นข้อมูลที่ถูกต้อง รวมถึงกำหนดรูปภาพแรกในแท็บ Images and Links เพื่อแสดงรูปภาพเริ่มต้นของบทความที่ Intro image

เว็บไซต์ส่งเสริมการเรียนรู้

link 3

link 1

link 2

link 4

link 5

เกี่ยวกับโรงเรียน

 • ข้อมูลพื้นฐานของสถานศึกษา
 • คณะผู้บริหาร
 • ข้อมูลบุคลลากรฯ
 • ข้อมูลวิชาการ
 • ข้อมูลนักเรียนนักศึกษา
 • หลักสูตรที่เปิดสอน
 • ข้อมูลงบประมาณ
 • ข้อมูลครุภัณฑ์
 • ข้อมูลอาคารสถานที่
 • ข้อมูลกิจกรรม

Facebook

ผู้ชมขณะนี้/สถิติจำนวนผู้ชม

มี 32 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์

0100426
Today: 5
Yesterday: 6
This Week: 11
Last Week: 17
This Month: 45
Last Month: 66
Total: 100,426

ปฏิทินกิจกรรมโรงเรียนวัดบางปิ้ง

คู่มือสำหรับนักเรียน

 • ประกาศเรื่องคู่มือสำหรับประชาชน
 • การรับนักเรียน
 • การขอย้ายเข้าโรงเรียน
 • การขอย้ายออกจากโรงเรียน
 • การขอลาออกจากโรงเรียน
 • การเทียบโอนผลการเรียน
 • การขอใช้อาคารสถานที่
 • การขอใบแทนเอกสาร
 • คู่มืองานพิธีการ

ดาวน์โหลดเอกสาร

 • คำสั่ง

กิจกรรมโรงเรียนกิจกรรมนักเรียน