ปญฺญาโลกัสฺสมิปชฺโชโต ปัญญาเป็นแสงสว่างในโลก

Information system

ข้อมูลพื้นฐาน 
O1. โครงสร้าง
O2. ข้อมูลผู้บริหาร
O3. อำนาจหน้าที่
O4. แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน
O5. ข้อมูลการติดต่อ
O6. กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
การประชาสัมพันธ์
O7. ข่าวประชาสัมพันธ์
การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล
O8. Q&A
O9. Social Network
O10. นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
O11. แผนดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี
O12. รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี รอบ 6 เดือน
O13. รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
การปฏิบัติงาน
O14. คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
การให้บริการ
O15. คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
O16. ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
O17. รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
O18. E-Service
O19. แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
O20. ประกาศต่างๆเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
O21. สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
O22. รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
O23. นโยบายหรือแผนการบริหารทรัพยากรบุคคล
O24. การดำเนินการตามนโยบายหรือแผนการบริหารทรัพยากรบุคคล
O25. หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
O26. รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
O27. แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
O28. ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
O29. ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
O30. การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
นโยบาย No Gift Policy
O31. ประกาศเจตนารมณ์นโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่
O32. การสร้างวัฒนธรรม No Gift Policy
O33. รายงานผลตามนโยบาย No Gift Policy
การประเมินความเสี่ยงเพื่อการป้องกันการทุจริต
O34. การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี
O35. การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
แผนป้องกันการทุจริต
O36. แผนการปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
O37. รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปีรอบ 6 เดือน
O38. รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
มาตรการเสริมสร้างมาตรฐานทางจริยธรรม
O39. ประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ภาครัฐ
O40. การขับเคลื่อนจริยธรรม
O41. การประเมินจริยธรรมเจ้าหน้าที่ภาครัฐ
มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน
O42. มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
O43. การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

O31. ประกาศเจตนารมณ์นโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่

Information system