ปญฺญาโลกัสฺสมิปชฺโชโต ปัญญาเป็นแสงสว่างในโลก

วันที่ 5 มกราคม 2567 ทางโรงเรียนวัดบางปิ้ง(บริษัทเกลือไทยสงเคราะห์) ได้มีการจัดสอบอ่านและเขียนภาษาไทย สำหรับนักเรียนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เพื่อวัดความรู้ในรายวิชาภาษาไทย

 05 01 67