ปญฺญาโลกัสฺสมิปชฺโชโต ปัญญาเป็นแสงสว่างในโลก

กิจกรรมเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารี ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 ณ ค่ายลูกเสือโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า (จปร) จังหวัดนครนายก

โรงเรียนวัดบางปิ้ง (บริษัทเกลือไทยสงเคราะห์) ได้จัดกิจกรรมเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารี ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 ตั้งแต่วันที่ 5-7 ตุลาคม 2566 เป็นเวลา 3 วัน 2 คืน ณ ค่ายลูกเสือโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า (จปร) จังหวัดนครนายก

สามารถดาวน์โหลดภาพกิจกรรมตามลิงก์ด้านล่าง👇

ภาพกิจกรรมค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่