ปญฺญาโลกัสฺสมิปชฺโชโต ปัญญาเป็นแสงสว่างในโลก

 วันที่ 28 กันยายน ของทุกปี เป็นวันพระราชทานธงชาติไทย (Thai National Flag Day)

        วันพระราชทานธงชาติไทย 28 กันยายน วันที่ 28 กันยายน ของทุกปี เป็นวันพระราชทานธงชาติไทย (Thai National Flag Day) เพื่อเป็นการแสดงออกถึงความภาคภูมิใจในความเป็นชาติ และน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ที่ทรงพระราชทานธงไตรรงค์เป็นธงชาติไทย ที่ทรงมีพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ตราพระราชบัญญัติธง พ.ศ. 2460 ลงวันที่ 28 กันยายน พ.ศ. 2460 โดยเรียกว่า “ธงไตรรงค์” ซึ่งการพระราชทานธงชาติไทย สะท้อนถึงความเป็นศูนย์รวมจิตใจของคนไทย ทั้งสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์

        โรงเรียนวัดบางปิ้ง (บริษัทเกลือไทยสงเคราะห์) จึงจัดกิจกรรมวันพระราชทานธงชาติไทย 28 กันยายน เพื่อให้ผู้เรียนและบุคลากรทางการศึกษาน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ที่ทรงพระราชทานธงไตรรงค์เป็นธงชาติไทย