ปญฺญาโลกัสฺสมิปชฺโชโต ปัญญาเป็นแสงสว่างในโลก

structure